49. จำนวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น”

สถิติการเกยตื้นสัตว์ทะเลหายาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า มีสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นรวมทั้งสิ้น 547 ตัว จำแนกเป็น ซากเกยตื้น 365 ตัว และเกยตื้นที่มีชีวิต 182 ตัว ประกอบด้วย เต่าทะเลเกยตื้น 352 ตัว โลมาและวาฬเกยตื้น 184 ตัว และพะยูนเกยตื้น 11 ตัว ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น 692 ตัว จำแนกเป็นซากเกยตื้น จำนวน 436 ตัว และเกยตื้นที่มีชีวิต 256 ตัว ประกอบด้วย เต่าทะเลเกยตื้น 436 ตัว โลมาและวาฬเกยตื้น 242 ตัว และพะยูนเกยตื้น 14 ตัว สำหรับสาเหตุการเกยตื้นของเต่าทะเลส่วนใหญ่เกิดจากการติดเครื่องมือประมง การติดเศษอวน หลงทิศ การกินขยะ และการติดเชื้อในกระแสโลหิต ในส่วนกลุ่มโลมาและวาฬส่วนใหญ่เกิดจากการป่วยตามธรรมชาติ สำหรับพะยูนส่วนใหญ่มาจากการป่วยตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2563จ)

จำนวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น พ.ศ. 2555-2562

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2563ซ)

ดาวน์โหลดข้อมูล